Humanbiology, BSc und MSc

Summer semester 2024

Humanbiology, BSc

Projektpraktikum Humanbiologie

Practical

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher

LSF

Biochemische Übungen B.Sc. Biologie

Practice

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF
Moodle

Biochemische Übungen B.Sc. Humanbiologie

Practice

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF
Moodle

Biochemie

Lecture

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF
Moodle

Biochemische Übungen B.Sc. Biologie

Practice

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF
Moodle

Biochemische Übungen B.Sc. Humanbiologie

Practice

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF
Moodle

Biochemie

Lecture

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF
Moodle

Humanbiology, MSc

Forschungspraktikum Humanbiologie

Practical

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF

Forschungspraktikum Humanbiologie

Practical

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher, Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF


Winter semester 2023/2024

Humanbiology, BSc

Humanbiology, MSc

Grundlagen der Massenspektrometrie-basierten Proteomanalyse

Lecture

Prof. Dr. rer. nat. Dörte Becher

LSF
Moodle

Spezielle Kapitel der Molekularen Mikrobiologie

Lecture

Dr. rer. nat. Sandra Maaß

LSF
Moodle